Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้งานและการรักษาความลับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซท์หรือใช้แอ็ป มีดังต่อไปนี้

1. การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล 
ทางเว็บไซต์และผู้ให้บริการจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ โดยผ่านระบบสมัครสมาชิก (Sign up) ข้อมูลที่เก็บ ได้แก่ อีเมล ชื่อ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการเช่น การดาวน์โหลด การติดต่อ เป็นต้น ทางเราไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น
สำหรับการใช้แอ็ปต่างๆ จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ทั้งสิ้น

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเว็บไซท์และผู้ให้บริการ และผู้พัฒนาแอ็ป ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ หรืออีเมล์ ที่สมาชิกให้ไว้กับทางผู้ให้บริการ

3. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานเทคโนโลยีเก็บข้อมูล ท่านสามารถเข้ามาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ 

4. การเก็บรักษาปกป้องข้อมูล
ผู้ให้บริการจะรักษาข้อมูลลูกค้า ตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด เพื่อปกป้องความเสียหาย หรือป้องการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน