เรียนรู้ AI: Deep Learning ด้วย Python

file .7z –Note– เนื่องจาก Seaborn version 0.12 บังคับให้กำหนด x y หากรันแล้วติด Erreor ‘Multiple values’ ให้ใช้โค้ด ดัง ตย. ดังนี้ sns.scatterplot(x=’petal_length’,y=’petal_width’,data=df, hue=’species’…) หรือ ถอน seaborn ออก pip uninstall seaborn แล้วติดตั้ง v 0.11