เรียนรู้ Data Science และ AI: Machine Learning ด้วย Python

จัดโปร ออนไลน์ ราคาพิเศษ 240 บาท (ส่ง ปณ. ฟรี) จำนวนจำกัด! ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่ itm.intermedia@gmail.com

สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ Data Science ศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานด้านต่างๆ อย่างสูงสุด และเรียนรู้ด้าน AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ Machine Learning ด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนาระบบอัจฉริยะ เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ Workshop

จัดโปร ออนไลน์ ราคาพิเศษ 260 บาท (ส่ง ปณ. ฟรี) จำนวนจำกัด! ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่ itm.intermedia@gmail.com

ร้านค้าซีเอ็ดบุ๊คส์ www.se-ed.com ราคาปก 365 บาท หนา 640 หน้า

หนังสือมีเนื้อหาตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ตั้งแต่ การติดตั้งซอฟต์แวร์ ไลบรารี พื้นฐาน Python สำหรับ Data Science และ AI:Machine Learning สถิติเบื้องต้น การเตรียมข้อมูล การสร้างมโนทัศข้อมูล (Data Visualization) การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล การสร้างระบบเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) อัลกอรึทึมที่สำคัญเช่น Regression, Naïve Bayes, Logistic Regression, Decision Tree, SVM, k-Means Clustering การประเมินและปรับแต่ง Model หาค่าที่ดีที่สุด ROC AUC การลดมิติข้อมูล ตัวอย่างระบบรู้จำลายมือตัวเลข ระบบรู้จำใบหน้า ระบบแนะนำภาพยนตร์..

สารบัญ 

01 การติดตั้งและเตรียมความพร้อม
02 Python สำหรับ Data Science
03 Python เบื้องต้น
04 จัดการข้อมูลด้วย Pandas
05 สถิติเบื้องต้น
06 สรุปข้อมูลด้วย Pivot Table
07 Data Visualization 1
08 Data Visualization 2
09 การจัดการข้อมูลสูญหาย
10 การทำความสะอาดข้อมูล
11 ค่าผิดปกติและการกำจัด
12 ข้อมูล Time series
13 Machine Learning เบื้องต้น
14 Regression
15 Decision Tree
16 การประเมิน Model
17 อัลกอริทึมที่สำคัญ
18 ROC AUC และ Threshold
19 ระบบรู้จำเลขลายมือเขียน
20 การตรวจจับและรู้จำใบหน้า
21 การลดมิติข้อมูล
22 การปรับจูน Model
23 การจำแนกหมวดหมู่ข้อความ
24 Recommender System